Home

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
<p><strong>Instructions - 1st screen</strong></p> <p>In the following task you can earn extra money for yourself and for the charity People in Need. Based on your actions in the task, you can gain or lose points for yourself and the charity. The points will be converted to money at the end of the experiment by the rate 10 points = 1 CZK.</p> <p>--Controls--<br> Your task is to sort pictures appearing on the screen. The pictures can have a shape of a circle, triangle or square and they can be blue, orange or yellow. </p> <p>Each picture can be sorted to one color and one shape by pressing 1, 2, or 3 on the numeric keyboard. Which color and shape are currently associated with keys 1, 2, and 3 can be seen in the bottom part of the screen. For example, now you see in the bottom line that the orange color and the triangle shape are associated with the key 1. If a picture appeared on the screen and you pressed the key 1, the picture would be sorted to the orange color and the triangle shape. </p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/9wh7f//?action=download&direct&mode=render"></p> <p>During the task, you will always see which color and shape are currently associated with the keys 1, 2, and 3. Be careful – after each sorted picture, the association of colors and keys will change, therefore you have to watch it carefully. </p> <p>--Gaining of points--<br> The size of the contribution to the charity by laboratory PLESS depends on whether you will sort pictures according to the COLOR. The contribution has a size of 2000 points at the beginning. If you sort a picture to a different color than is the color of the picture, the contribution will be lowered by 200 points. If you sort a picture to the same color as is the color of the picture, the contribution remains unchanged. (It is possible to get to the negative values – in that case, the overall contribution by all participants will be lowered by the corresponding amount.) </p> <p>Your reward is 0 points at the beginning. You earn 3 points for each sorted picture, regardless of the color and shape to which you sort it. Only if you do not sort a picture at all (i.e., you do not press any key), you will not receive any points. </p> <p>During the task, you can increase your reward, if you sometimes ignore the rule about sorting according to the COLOR and sort some pictures according to their SHAPE instead. If you sort a picture with a number written in it according to the SHAPE, you earn the same number of extra points for yourself as is the number written in the picture. Sorting according to the COLOR and according to the SHAPE sometimes does not differ – for example, by pressing the key 1, you would now sort an orange triangle both to its corresponding color and its corresponding shape. In other cases, sorting according to the COLOR and SHAPE may differ: if you wanted to gain points for yourself in such cases and sorted the picture to an incorrect color, the contribution to the charity would be lowered by 200 points. You could of course ignore the extra points and sort the picture to the corresponding color. </p> <p>After clicking on Continue, you will see how the screen looks like during the task.</p> <p><strong>Instructions - 2nd screen</strong><br> Below you see how the screen looks during the task with the description of different sections.<br> After you examine the picture, click on Continue.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/f6s8t//?action=download&direct&mode=render"></p> <p><strong>Instructions - 3rd screen</strong><br> Below you see what happens if you sort according to the SHAPE the yellow square you have seen previously.<br> After you examine the picture, click on Continue.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/u9cwx//?action=download&direct&mode=render"></p> <p><strong>Instructions - 4th screen</strong><br> Below you see what happens if you sort according to the COLOR the yellow square you have seenv previously.<br> After you examine the picture, click on Continue.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/rhmgq//?action=download&direct&mode=render"></p> <p><strong>Instructions - 5th screen</strong><br> --Gaining of points (recapitulation)--<br> The size of the contribution to the charity by laboratory PLESS depends on whether you will sort pictures according to the COLOR. The contribution has a size of 2000 points at the beginning. If you sort a picture to a different color than is the color of the picture, the contribution will be lowered by 200 points. If you sort a picture to the same color as is the color of the picture, the contribution remains unchanged. (It is possible to get to the negative values.) </p> <p>Your reward is 0 points at the beginning. You earn 3 points for each sorted picture, regardless of the color and shape to which you sort it. </p> <p>During the task, you can increase your reward, if you sometimes ignore the rule about sorting according to the COLOR and sort some pictures according to their SHAPE instead. If you sort a picture with a number written in it according to the SHAPE, you earn the same number of extra points for yourself as is the number written in the picture. Sorting according to the COLOR and according to the SHAPE sometimes differs: if you wanted to gain points for yourself in such cases and sorted the picture to an incorrect color, the contribution to the charity would be lowered by 200 points. You could of course ignore the extra points and sort the picture to the corresponding color.</p> <hr> <p>--Final instructions--<br> After finishing all remaining tasks in today’s study, the computer conducts a random draw. If you are drawn, all points you gain for yourself and for the charity in the sorting task will be converted to money by the exchange rate 10 points = 1 CZK and they will be paid. The odds of being drawn are 1:13. Your reward will be paid immediately after the end of today’s study. Money for the charity People in Need will be transferred after completion of data collection to the account no. 76327632/0300. (The transfer of money for the charity is guaranteed by the Head of the Department of Psychology.) </p> <p>After you are sure that you understand the instructions, click on Continue and put your index, middle, and ring finger on the keys 1, 2, and 3 on the numeric keyboard. Watch out – after clicking on Continue, the task will begin immediately and you have only several seconds for sorting of each picture – until the picture leaves the screen. </p> <p><strong>At the end of the whole set of studies</strong><br> --Additional questions--<br> What do you think was the aim of the study with sorting of colored geometrical pictures?<br> If somebody sorted a picture to an incorrect color because they wanted to gain the extra points written inside and thus caused the loss of points for the charity, it would be:<br> despicable (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> unjust (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> dishonest (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> immoral (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> Your own commentary: </p> <p>If somebody did not sort a picture according to the shape but according to the color instead in order to not lose points for the charity and thus did not gain the extra points for themselves, it would be:<br> praiseworthy (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> just (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> honest (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> moral (surely yes / rather yes / rather no / surely no)<br> Your own commentary: </p> <p><strong>Instructions - 1st screen</strong></p> <p>V následující úloze máte možnost získat peníze navíc pro sebe a pro charitativní organizaci Člověk v tísni. Svým jednáním v úloze můžete pro sebe a pro charitu získávat nebo ztrácet body, jež se na konci experimentu převedou na peníze dle kurzu 10 bodů = 1 Kč.</p> <p>--Ovládání--<br> Vaším úkolem bude třídit obrázky objevující se na obrazovce. Obrázky mohou mít tvar kruhu, trojuhelníku nebo čtverce a modrou, oranžovou nebo žlutou barvu.</p> <p>Každý obrázek lze stisknutím klávesy 1, 2 a 3 na numerické klávesnici zatřídit k jedné barvě a k jednomu tvaru. Jaká barva a jaký tvar jsou právě spojeny s klávesami 1, 2 a 3 můžete videt v dolní části obrazovky. Například teď v dolním řádku vidíte, že s klávesou 1 je nyní spojena oranžová barva a trojúhelníkový tvar. Pokud by se teď na obrazovce objevil obrázek a Vy byste stiskl(a) klávesu 1, zatřídíte tento obrázek k oranžové barvě a trojuhelníkovému tvaru.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/9wh7f//?action=download&direct&mode=render"></p> <p>Během úlohy bude v dolní části obrazovky vždy vidět, jaká barva a jaký tvar jsou právě spojeny s klávesami 1, 2 a 3. Pozor – po zatřídění každého obrázku se spojení barev a kláves změní, musíte je proto pozorně sledovat.</p> <p>--Získávání bodů--<br> Výše příspěvku, který PLESS odvede na charitu, závisí na tom, zda budete obrázky třídit dle BARVY. Příspěvek má na začátku hodnotu 2000 bodů. Pokud obrázek zatřídíte k jiné barvě, než je barva obrázku, příspěvek se sníží o 200 bodů. Pokud obrázek zatřídíte ke stejné barvě, výše příspěvku pro charitu se nezmění. (Je možné se dostat i do záporných hodnot – o zápornou sumu se v takovém případě sníží celkový příspěvek věnovaný na charitu za všechny účastníky studie.)</p> <p>Vaše odměna je na začátku 0 bodů. Za každý zatříděný obrázek získáte 3 body, bez ohledu na to k jaké barvě nebo tvaru ho zatřídíte. Pouze pokud obrázek nezatřídíte nijak (tj. nestisknete žádnou klávesu), nezískate za něj žádné body.</p> <p>Během úlohy můžete svoji odměnu ještě dále zvýšit, pokud budete někdy ignorovat pravidlo o zařazování dle BARVY a některé obrázky místo toho zatřídíte dle TVARU. Pokud obrázek s vepsaným číslem zatřídíte dle TVARU, získáte pro sebe navíc počet bodů odpovídající vepsanému číslu. Zatřídění dle BARVY a dle TVARU se někdy neliší - například oranžový trojúhelník teď klávesou 1 zatřídíte k odpovídající barvě i odpovídajícímu tvaru. V jiných případech se ale zatřídění dle BARVY a dle TVARU může lišit: pokud budete chtít v takovém případě získat pro sebe body navíc a zatřídíte obrázek ke špatné barvě, příspěvek na charitu se sníží o 200 bodů. Samozřejme můžete body navíc ignorovat a obrázek zatřídit k odpovídající barvě.</p> <p>Po kliknutí na Pokračovat uvidíte, jak bude vypadat obrazovka během úlohy.</p> <p><strong>Instructions - 2nd screen</strong><br> Níže vidíte, jak vypadá obrazovka v průběhu úkolu spolu s popisky jednotlivých prvků. Až si obrázek prohlédnete, klikněte na Pokračovat.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/ynfrk/?action=download&direct&mode=render"></p> <p><strong>Instructions - 3rd screen</strong><br> Níže vidíte, co se stane, když žlutý čtverec, jenž jste viděli dříve, zatřídíte dle TVARU. Až si obrázek prohlédnete, klikněte na Pokračovat.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/p9ynv/?action=download&direct&mode=render"></p> <p><strong>Instructions - 4th screen</strong><br> Níže vidíte, co se stane, když žlutý čtverec, jenž jste viděli dříve, zatřídíte dle BARVY. Až si obrázek prohlédnete, klikněte na Pokračovat.</p> <p><img alt="enter image description here" src="https://osf.io/kcvbf/?action=download&direct&mode=render"></p> <p><strong>Instructions - 5th screen</strong><br> --Získávání bodů (zopakování)--<br> Výše příspěvku, který PLESS odvede na charitu, závisí na tom, zda budete obrázky třídit dle BARVY. Příspěvek má na začátku hodnotu 2000 bodů. Pokud obrázek zatřídíte k jiné barvě, než je barva obrázku, příspěvek se sníží o 200 bodů. Pokud obrázek zatřídíte ke stejné barvě, výše příspěvku pro charitu se nezmění. (Je možné se dostat i do záporných hodnot.)</p> <p>Vaše odměna je na začátku 0 bodů. Za každý zatříděný obrázek získáte 3 body, bez ohledu na to k jaké barvě nebo tvaru ho zatřídíte.</p> <p>Během úlohy můžete svoji odměnu ještě dále zvýšit, pokud budete někdy ignorovat pravidlo o zařazování dle BARVY a některé obrázky místo toho zatřídíte dle TVARU. Pokud obrázek s vepsaným číslem zatřídíte dle TVARU, získáte pro sebe navíc počet bodů odpovídající vepsanému číslu. Zatřídění dle BARVY a dle TVARU se někdy může lišit: pokud budete chtít v takovém případě získat pro sebe body navíc a zatřídíte obrázek ke špatné barvě, příspěvek na charitu se sníží o 200 bodů. Samozřejme můžete body navíc ignorovat a obrázek zatřídit k odpovídající barvě.</p> <hr> <p>--Závěrečné informace--<br> Po absolvování všech zbývajících úloh v dnešní studii proběhne na počítači losování. Pokud budete vylosován(a), body, jež v této třídící úloze získáte pro sebe a pro charitu Člověk v tísni, se převedou na peníze kurzem 10 bodů = 1 Kč a budou vyplaceny. Šance na vylosování je 1:13. Vaše odměna Vám bude vyplacena po skončení dnešní studie. Peníze pro charitu Člověk v tísni budou po skončení sběru dat převedeny na účet 76327632/0300 (převod peněz pro charitu garantuje vedoucí katedry psychologie doc. Gillernová).</p> <p>Poté, co si budete jisti, že instrukcím rozumíte, klikněte na Pokračovat a ukazováček, prostředníček a prsteníček položte na klávesy 1, 2 a 3 na numerické klávesnici. Pozor, po kliknutí na Pokračovat úloha hned začne a na zatřídění každého obrázku máte jen několik vteřin - kým obrázek neopustí obrazovku.</p> <p><strong>At the end of the whole set of studies</strong><br> --Doplňující dotazy--<br> Co si myslíte, že zkoumala studie s úlohou na třídění barevných geometrických tvarů? </p> <p>Kdyby někdo ve snaze získat vepsané body navíc zatřídil tvar ke špatné barvě a způsobil tak ztrátu bodů pro charitu, bylo by to:<br> opovrženíhodné (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> nespravedlivé (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> nečestné (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> nemorální (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> Vlastní komentář: </p> <p>Kdyby někdo ve snaze neztratit body pro charitu nezatřídil obrázek dle tvaru ale dle barvy a nezískal tak navíc body pro sebe, bylo by to:<br> chvályhodné (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> spravedlivé (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> čestné (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> morální (určite ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne)<br> Vlastní komentář:</p>
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.