Main content

srpski

Menu

Loading wiki pages...

View
Wiki Version:
>[**Kako da koristite REPOPSI i da mu doprinesete.**][1] [[**Read this page in English.**][2]] ![liralogo](https://osf.io/mnf4k/download =10%x) REPOPSI je pokrenut 6. marta 2020. godine. REPOPSI je repozitorijum psiholoških mera, skala, testova i drugih istraživačkih instrumenata na srpskom jeziku, sa otvorenim pristupom. Održavaju ga istraživači i istraživačice [Laboratorije za istraživanje individualnih razlika (LIRA)][3] Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. @[toc]( ) ![repopsi](https://osf.io/78kqx/download =60%x) Slika: [Scriberia][4], The Turing Way community, [CC-BY][5] (izmenjeno) Želeli smo da na jednom mestu skupimo sve psihološke instrumente koji su prevedeni na srpski i/ili adaptirani za srpsku populaciju, kao i sve psihološke instrumente koje su razvili naši istraživači i studenti (bilo na srpskom bilo na drugim jezicima). REPOPSI povećava vidljivost i dostupnost ovih instrumenata. Kao dobra početna tačka svakog projekta, REPOPSI pomaže istraživačima i studentima da brže dođu do potrebnih materijala. <br> >REPOPSI trenutno sadrži **183** zapisa instrumenta. Od toga, **97** instrumenta su dostupna i na srpskom i na engleskom jeziku (zanovljeno 19. januara 2023.) U Repozitorijum će se periodično dodavati novi instrumenti, pa Vas pozivamo da posećujete ovu stranu s vremena na vreme. <br> Kako pretraživati REPOPSI ------------------------------- ---------- >Svi instrumenti u Repozitorijumu su izlistani u [ovoj onlajn tabeli](https://tinyurl.com/repopsi), koju možete da pretražujete i preuzmete na svoj računar: https://tinyurl.com/repopsi >Popis je i u ovom [XLSX fajlu][6] i u ovom [CSV fajlu][7]. Preporučujemo da fajlove preuzmete (Download) radi lakšeg snalaženja. Kada je instrument otvoreno dostupan, u koloni „Instrument availability” u Popisu će stajati „Repository”. Možete da nađete punu verziju takvog instrumenta u zasebnoj komponenti ili folderu povezanim sa Repozitorijumom. Link ka komponenti je obezbeđen i u koloni „Link to instrument in the Repository” u Popisu. Svi instrumenti su sačuvani i kao **PDF** i kao **ODT** fajlovi. ODT je sličan DOCX fajlu i može da se otvori pomoću različitih programa kao što su Microsoft Word, OpenOffice Writer i LibreOffice Writer. Za neke instrumente je dostupna i sintaksa za rekodiranje ajtema i računanje skorova (npr. kao SPSS sintaksni fajl). <br> ![komponente](https://osf.io/s7ra8/download =60%x) <br> Kada instrument nije otvoreno dostupan, možete da kontaktirate autora/autorku putem imejl adrese navedene u Popisu kako biste dobili punu verziju instrumenta. <br> <br> Uslovi korišćenja REPOPSI-ja ----------------- ---------- ![Cc-by-nc-sa][9] >Sadržaj ovog Repozitorijuma je pod [Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 4.0 međunarodnom licencom (CC BY-NC-SA 4.0)][10], osim ako to nije drugačije naznačeno. Licenca CC BY-NC-SA 4.0 znači da možete da delite i prilagođavate materijal u nekomercijalne svrhe, pod uslovom da navedete autora dela, naznačite eventualne izmene i distribuirate svoje prerade pod istom licencom pod kojom je bio i original. Ovo znači da možete da koristite instrumente u REPOPSI-ju u nekomercijalne kliničke, istraživačke i edukativne svrhe, bez potrebe da tražite dozvolu, a pod uslovom da citirate autore instrumenta. Podatke o tačnom citiranju možete da nađete u Popisu, kao i u dokumentu koji prati instrument u celini. Citirajte i originalnu i prevedenu/adaptiranu verziju instrumenta; na primer, „Verovanje u teorije zavere je procenjeno Upitnikom zavereničkog mentaliteta (Bruder et al., 2013, srpska verzija u Milošević-Đorđević et al., 2021)”. <br> Doprinesite REPOPSI-ju -------------------------- ---------- Ako želite da postavite svoj instrument ili prevod/adaptaciju instrumenta u REPOPSI, molimo Vas da kontaktirate Laboratoriju za istraživanje individualnih razlika na lira@f.bg.ac.rs. Tada ćemo Vam poslati obrazac koji popunjavate radi doprinošenja Repozitorijumu. Možete da pošaljete i nove verzije prevoda/adaptacija koji se već nalaze u REPOPSI-ju. Ako imate dileme u vezi sa uslovima korišćenja određenog instrumenta, molimo Vas da to proverite sa autorima originalnog instrumenta. Ako želite da se nešto promeni u Vašem originalnom instrumentu ili u Vašem prevodu/adaptaciji instrumenta koji su već u REPOPSI-ju (npr. želite da dodate novi prevod ili novu referencu), molimo da kontaktirate Laboratoriju za istraživanje individualnih razlika na lira@f.bg.ac.rs. <br> Prepoznavanje upotrebe REPOPSI-ja - ---------- Ako želite negde da navedete da ste koristili REPOPSI, možete da citirate naš rad: Lazić, A., Lazarević, Lj. B., Purić, D., & Žeželj, I. (2021). REPOPSI: The open repository of psychological instruments in Serbian. In N. Miljković, P. Pejović, & M. Cvetanović (Eds.), *Proceedings of the Third National Conference with International Participation titled Application of free software and open hardware PSSOH 2020* (pp. 51–56). University of Belgrade School of Electrical Engineering and Academic Mind. https://doi.org/10.5281/zenodo.4064293 Molimo da obratite pažnju da je ovo referenca samo za Repozitorijum u celini. Da biste citirali instrumente i njihove prevode, navodite reference obezbeđene u individualnim fajlovima. <br> REPOPSI tim - ---------- [Aleksandra Lazić][11] (od 05-2019) 🏰 👩‍🏫 💡 🚧 💬 📝 {=110} [Lili Lazarević][12] (od 05-2019) 🏰 👩‍🏫 💡 [Danka Purić][13] (od 05-2019) 🏰 👩‍🏫 💡 [Iris Žeželj][14] (od 05-2019) 🏰 👩‍🏫 💡 [Marija Petrović][15] (od 03-2020 do 09-2022) 📝 {=10} [Ana Ivanov][16] (od 03-2020 do 09-2022) 📝 {=5} [Mia Medojević][17] (od 03-2020 do 09-2022) 📝 {=7} [Jovan Ivanović][18] (od 06-2020 do 09-2022) 📝 {=6} <br> Legenda: 🏰 - osnivanje REPOPSI-ja; 👩‍🏫 - mentorisanje drugih članova tima; 💡 - ideje i planiranje; 🚧 - održavanje OSF i GitHub repozitorijuma; 💬 - komunikacija sa korisnicima; 📝 - deponovanje instrumenata {broj u zagradi je broj napravljenih OSF komponenti} <br> <br> REPOPSI izveštaj o napretku - ---------- [Pristupite izveštaju o napretku nakon 2 godine][19] i saznajte kako je rastao broj instrumenata u REPOPSI-ju i ko je najviše doprinosio Repozitorijumu. <br> REPOPSI u zajednici otvorene nauke - ---------- novembar 2022. - [izlagali smo na Danima otvorene nauke IV][20] april 2022. - [održali smo radionicu podržanu od strane Zajednice otvorene nauke Srbije][21] april 2021. - [učestvovali smo na 17. plenarnom sastanku u organizaciji Research Data Alliance][22] oktobar 2020. - [izlagali smo članak na konferenciji Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera][23] [Pristupite svim našim prezentacijama i radionicama.][24] <br> U junu 2022. godine, REPOPSI je prepoznat kao jedna od dobrih praksi u oblasti odgovornog istraživanja i inovacija (eng. Responsible Research and Innovation, RRI) sa područja Zapadnog Balkana, posle prijavljivanja na poziv koji organizuje [WBC-RRI.NET][25]. REPOPSI je predstavljen na stranici veb-sajta Western Balkans Info Hub: https://wbc-rti.info/object/link/22747 Od maja 2022. godine, REPOPSI je uvršten u [mapu repozitorijuma u Srbiji koju održava Nacionalni portal otvorene nauke][26] Od novembra 2020. godine, REPOPSI je izlistan u re3data.org. re3data.org: Repository of Psychological Instruments in Serbian; editing status 2020-11-10; re3data.org - Registry of Research Data Repositories. http://doi.org/10.17616/R31NJMV5 last accessed: 2020-12-12 ![enter image description here][27] <br> Laboratorija za istraživanje individualnih razlika (LIRA) je javno podržala TRUST principe, koji nude smernice za očuvanje pouzdanosti digitalnih repozitorijuma. Više na: https://www.rd-alliance.org/rda-community-effort-trust-principles-digital-repositories ![trust logo](https://osf.io/t3gv2/download =45%x) <br> Odricanje od odgovornosti ------------------------- ---------- Repozitorijum psiholoških instrumenata na srpskom jeziku (REPOPSI) treba da služi kao resurs za studente i istraživače. Laboratorija za istraživanje individualnih razlika (LIRA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njeni istraživači ne preuzimaju odgovornost za sadržaj ovog repozitorijuma. Laboratorija za istraživanje individualnih razlika (LIRA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njeni istraživači ne preuzimaju odgovornost za postupke korisnika ovog repozitorijuma. Laboratorija za istraživanje individualnih razlika (LIRA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njeni istraživači ne garantuju da su prevodi koji se nalaze u ovom repozitorijumu jedini niti zvanični prevodi originalnih instrumenata. Ukoliko želite da se bilo šta ukloni ili promeni u ovom repozitorijumu, molimo da kontaktirate Laboratoriju za istraživanje individualnih razlika na lira@f.bg.ac.rs. [1]: https://osf.io/5zb8p/wiki/srpski/ [2]: https://osf.io/5zb8p/wiki/home/ [3]: https://lira.f.bg.ac.rs/sr/ [4]: https://www.scriberia.co.uk/ [5]: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ [6]: https://osf.io/2j7y8/ [7]: https://osf.io/mxrc2/ [8]: https://osf.io/5zb8p/files/ [9]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Cc-by-nc-sa_icon.svg [10]: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.sr_LATN [11]: https://osf.io/x8bm2/ [12]: https://osf.io/msrfx/ [13]:https://osf.io/ere3w/ [14]:https://osf.io/qcsz3/ [15]:https://osf.io/s68hf/ [16]:https://osf.io/2p8at/ [17]:https://osf.io/kx2tc/ [18]:https://osf.io/az59b/ [19]: https://osf.io/5zb8p/wiki/repopsi-analytics/ [20]: https://doi.org/10.5281/zenodo.7425349 [21]: https://oscs.open.ac.rs/index.php/kategorije/10-kategorije/309-radionica-repopsi-otvoreni-repozitorijum-psiholoskih-instrumenata [22]: https://doi.org/10.5281/zenodo.4708281 [23]: https://doi.org/10.5281/zenodo.4064293 [24]: https://osf.io/5zb8p/wiki/learn-more/ [25]: https://wbc-rri.net/ [26]: https://open.ac.rs/index.php/repozitorijumi [27]: https://www.re3data.org/public/badges/l/light/100013441.svg
OSF does not support the use of Internet Explorer. For optimal performance, please switch to another browser.
Accept
This website relies on cookies to help provide a better user experience. By clicking Accept or continuing to use the site, you agree. For more information, see our Privacy Policy and information on cookie use.
Accept
×

Start managing your projects on the OSF today.

Free and easy to use, the Open Science Framework supports the entire research lifecycle: planning, execution, reporting, archiving, and discovery.